Přeskočit na menu
 

Podmínky vstupu a života na Danaru

Vstoupit do našeho království a účastnit se života v něm může každý ve věku od devíti let. Stačí se přihlásit na některou z víkendových akcí. Pokud se mu v království po první návštěvě zalíbí a hodlá-li zde pobývati i nadále, první podmínkou, kterou musí splnit, je opatřit si základní jednoduchý dobový oděv odpovídající období 15. století, bez kterého se jako příchozí poutník neobejde.

Dříve, než se poutník rozhodne vstoupit za brány našeho království, je třeba si uvědomit, že jej čeká dlouhá cesta. Aby zde měl jeho strávený čas smysl a dočkal se výsledků v podobě znalostí středověkého života a zejména řemeslných dovedností, nestačí pouze jeden, či dva víkendy. Je třeba se odhodlat obětovat roky. Na poutníka čeká mnoho zkoušek a jen ten nejvytrvalejší dokáže postoupit po jednotlivých postech na žebříčku hodnot v království Danar a zároveň si odnést něco plnohodnotného do života. Prosíme tedy rodiče, aby dobře zvážili své rozhodnutí zaklepat na brány království.

Každý nově příchozí poutník má možnost vlastní pílí postupovat po následujících postech:

 

Přehled základních životních postů na Danaru:

Poutník

Poutníkem je každý nový příchozí, který zavítá na Danar a chce se stát obyvatelem království. Post poutníka získává na zkušební dobu, při které je posuzováno snažení, zájem, aktivita, chování a účast na víkendových akcích, neboť všechny tyto skutečnosti hrají významnou roli při rozhodování Rady zasvěcených o přijetí za právoplatného obyvatele království Danar.

 • poutník si musí postupně vyrobit základní oděv

  - tunika, košile, bruchy, nohavice, opasek, měšec, čapku

 • poutník nesmí používat honosný oděv ani materiály na šat v podobě sametu či jiné materiály výrazně zdobené
 • poutník smí používat pouze základní oděv prostého venkovského charakteru a střihu z přírodního materiálu (dyftýn, vlna, bavlna, len) s jednoduchým zdobením (řemeslný oděv)
 • poutník může pracovat v dílnách a účastnit se všeho dění na Danaru
 • poutník může plnit podmínky pro získání postů a titulů
 • poutník smí provozovat pouze výměnný obchod
 • poutník má možnost získat jmění ve formě denárů pouze jako odměnu za službu nebo čin a za dobrý prospěch ve škole
 • poutník nesmí žádat o tituly
 • poutník nesmí prodávat výrobky jiným Danarům, poutníkům ani království
 • v rámci královských kratochvílí nemůže poutník usilovat o získání postu či ceny pro vítěze
 • poutník nesmí nosit a prokazovat se Iridonem
 • poutník se smí účastnit Rady lidu, je-li k tomu vyzván
 • poutník musí dodržovat zákony a nařízení Rady zasvěcených

Danar

Danar je právoplatným obyvatelem danarského království. Aby se jím poutník stal,

musí vlastnit základní oděv - tunika, bruchy, nohavice, opasek, měšec, čapka

a musí zažádat písemně Radu zasvěcených a prokázat základní znalosti historie a zeměpisu Dragonie. Pokud uspěje, Rada rozhodne o jeho přijetí. Slavnostní přijímání nových Danarů probíhá každý rok při příležitosti svátků Vítání jara za přítomnosti všech obyvatel Danaru. Novému Danarovi je předán Iridon – symbol danarství, a nové danarské jméno. Rovněž je přijat do některého z rodových klanů.

 • Danar smí žádat o posty a tituly
 • Danar nesmí používat honosný oděv ani materiály na šat v podobě sametu či jiné materiály výrazně zdobené
 • Danar smí používat pouze základní oděv prostého venkovského charakteru a střihu z přírodního materiálu s jednoduchým zdobením (řemeslný oděv)
 • Danar – nositel alespoň jednoho titulu – smí nosit kromě základního prostého oděvu honosnější více zdobený šat, a to pouze ve slavnostní okamžiky na Danaru (zasedání, svátky, slavnosti), může použít v malé míře samet
 • pokud získá tovaryšský titul, může prodávat výrobky ostatním Danarům, poutníkům a království
 • Danar se může účastnit královských kratochvílí se všemi výhodami
 • Danar se může účastnit Rady zasvěcených, je-li k tomu vyzván
 • získá-li Danar minimálně 2 tituly - z toho jeden tovaryšský a osobní majetek v podobě vybavení a dplňků (viz. níže), může zažádat o přidělení osobního erbu a postoupit tak na post Danar "šlechetný"

Danar "šlechetný"

Tohoto postu může dosáhnout Danar, který získal určitý osobní majetek a minimálně 2 tituly - z toho jeden tovaryšský. Jeho oděv a vystupování je na úrovni. Uzná –li Rada zasvěcených jeho právo honosit se touto poctou, je mu královským heroldem přidělen erb a dovětek za jménem charakterizující jeho činy.

Seznam povinného vybavení pro žádost o post Danara šlechetného

 • Boty - dobového střihu, vlastní výroba
 • Svrchní tunika s podšívkou (dámy svrchní šaty s podšívkou)- bavlna, vlna, len
 • Košile (dámy spodní šat)
 • Nohavice
 • Bruchy
 • Pokrýka hlavy - kolobouk + čapka
 • Plášť
 • Opasek
 • Tašvice
 • Měšec
 • Nůž kovaný
 • Lžíce
 • Pohár
 • Polní lahev - kůže nebo keramická
 • Lampa - kov, dřevo
 • Křesadlo
 • Psací destička + stylus
 • Cestovní vak
 • Střelná zbraň vlastní výroby - luk, kuše + toulec a střelivo

Práva a výhody Danara Šlechetného.

 • smí nosit honosný šat z honosného a výrazně zdobeného materiálu kdykoli dle libovůle a vlastního uvážení
 • má právo nosit svůj erb na svém oděvu a při zasedání a hodování sedět co nejblíže králi a královně hned po rytířích Smaragdové jízdy
 • jeho erb bude navždy zvěčněn v hodovním sále království
 • má velký význam při vedení svého rodového klanu a má Radou zasvěcených často přiděleny vyšší pravomoce
 • v knihovnách království má přístup do míst, kam je ostatním Danarům vstup zakázán
 • má právo na svou osobní pečeť
 • bývá pověřován úkoly důležitými pro chod království
 • jen "šlechetný" Danar se může stát rytířem Smaragdové jízdy

Rytíř Smaragdové jízdy

Rytířem se může stát každý „šlechetný“ Danar, který se o to svým chováním a službou danarskému lidu zaslouží. Samostatně se dokáže postarat o ostatní Danary, o jejich potřeby, je pro ně autoritou a vzorem. Osud království mu není lhostejný a proto se pravidelně podílí na jeho aktivitách - jejich plánování a přípravách. Jeho čas věnovaný království jasně převyšuje nad časem věnovaným ostatnímy Danary. Jeho přijetí navrhují a o tom, jestli bude přijat, rozhodují samotní rytíři Smaragdové jízdy, král a královna. O zrušení tohoto postu rozhodují rovněž. Je-li si rytíř vědom, že dále nemůže plnit službu a podmínky svého postu, je jeho slušností oznámit toto Smaragdové jízdě a z vlastní vůle se dočasně vzdát svého postu, aby tak umožnil získat toto místo ostatním Danarům šlechetným. V případě, že se rozhodne vrátit na svůj post, bude mu tento vrácen, ale rytířovou slušností je opět plnit povinnosti rytíře.

 • rytíř má vysoké pravomoce a pověření
 • při zasedání sedí po boku krále a královny
 • rytíř se řídí interními zákony rytířů Smaragdové jízdy, jež je zavázán plnit a dodržovat
 • rytíř má právo nosit oděv a zbroj rytířů Smaragdové jízdy
 • rytíři je přidělen Iridon ze vzácného drahého kovu
 • je-li rytířem žena, má právo nosit Korunku cti
 • je-li rytířem muž, je nositelem prstenu rytířů Smaragdové jízdy
 • rytíř je vysokou autoritou a každý Danar je povinen uposlechnout jeho příkazů
 • jen rytíř Smaragdové jízdy může dosáhnout postu nejvyššího – stát se osobní stráží krále a královny

Osobní stráž krále a královny

Je nejvyšším postem, který lze na Danaru dosáhnout. Tento post můžou zastávat pouze dva z rytířů Smaragdové jízdy, kteří jsou navrženi ostatními rytíři a přijati králem a královnou.

 • osobní stráž krále má právo nosit strážní dýku – odznak této hodnosti
 • při zasedání má právo sedět v bezprostřední blízkosti krále a královny
 • po králi a královně je nejvyšší autoritou na Danaru

 

Zpět na začátek stránky